Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

Aan de slag met persoonsgerichte zorg voor iedereen

Deze menukaart biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om nog betere persoonsgerichte zorg te leveren. Het biedt managers en bestuurders van zorggroepen en gezondheidscentra adviezen om persoonsgerichte zorg te faciliteren en onderdeel te maken van visie en beleid.

Wat is persoonsgerichte zorg?

Dit is zorg waarin de patiënt als mens centraal staat en niet zijn aandoening. Het is zorg die aansluit bij de vaardigheden, sociale omstandigheden, waarden en behoeften van patiënten. Empathisch vermogen, continuïteit in de zorg, het kennen van de patiënt en begrijpelijke communicatie dragen daar aan bij. Persoonsgerichte zorg is extra van belang bij patiënten in achterstandssituaties, bij wie vaak sprake is van complexe problematiek en minder goede gezondheidsvaardigheden.

Wat levert persoonsgerichte zorg op?

Empathische, persoonsgerichte zorg leidt niet alleen tot meer tevredenheid van de patiënt en de arts, maar heeft een directe gunstige invloed op de gezondheid. Het draagt bij aan een completer beeld van de patiënt, waardoor eerder en beter bepaald kan worden welke type zorg of ondersteuning nodig is, helemaal bij patiënten met complexe problematiek Ook zorgt het voor een goede aansluiting bij de kennis en vaardigheden van patiënten, zodat adviezen, verwijzingen en medicatievoorschriften beter begrepen worden en de patiënt in staat is samen met de arts te beslissen over het beleid.

Heeft u tips of aanvullingen op dit overzicht?
Of wilt u ondersteuning of advies? Neem contact op met Pharos via Info@pharos.nl of 030-2349800.

Dit overzicht is ook als pdf beschikbaar.

Zorgverleners

Communicatie

Communiceer begrijpelijk

 • Communiceer eenvoudig en wees extra alert bij mensen die laaggeletterd of beperkt gezondheidsvaardig zijn
 • Check bij iedereen of de gegeven informatie begrepen is en de adviezen toepasbaar zijn
 • Pas communicatie aan op het taal- en begripsniveau van de patiënt

Registreer onder andere laaggeletterdheid en anderstaligheid

Zet tolken in indien nodig

Gebruik begrijpelijk en eenduidig beeldmateriaal

Verdiepen

Verdiep u in het leven en de achtergrond van de patiënt

Werk aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie

 • Ontrafel complexe problemen en onderliggende oorzaken
 • Besteed aandacht aan stress
 • Sluit aan bij de behoefte, prioriteiten en motivatie van de patiënt

Empowerment

Versterk kennis en vaardigheden bij de patiënt

 • Gebruik coachende vaardigheden
 • Stimuleer zelfvertrouwen door positieve feedback op wat goed gaat en stel haalbare doelen
 • Neem beslissingen samen met de patiënt (Samen beslissen)
 • Geef leefstijladviezen die passen in het dagelijks leven van de patiënt

Samenwerking

Werk samen met andere zorgverleners en organisaties in de wijk of regio

 • Leer samenwerkingspartners persoonlijk kennen
 • Zorg voor korte lijnen tussen eerstelijns zorgverleners en sociaal wijkteam
 • Sluit aan bij multidisciplinaire overleggen /sociaal wijkteam

Organisatie / praktijk

Visie

Neem “persoonsgerichte zorg voor iedereen” op in visie en beleid van de organisatie

 • Besteed aandacht aan diversiteit, sociale context patiënt, gezondheidsvaardigheden, en integrale samenwerking in de hele organisatie
 • Monitor en evalueer op patiënttevredenheid en patiëntveiligheid
 • Organiseer registratie persoonsgebonden kenmerken in dossier
 • Zorg voor goede randvoorwaarden en financiering
 • Geef vorm aan inspraak van patiënten
 • Heb aandacht voor diversiteit in brede zin (cultuur, gender, leeftijd, religie)

Toegankelijkheid

Zorg voor goede toegankelijkheid van de praktijk

 • Maak praktijk makkelijk vindbaar
 • Zorg voor heldere bewegwijzering
 • Zorg voor de mogelijkheid om eenvoudig een afspraak te maken (telefonische triage aanpassen)
 • Gebruik begrijpelijke schriftelijke en visuele informatie
 • Benut wachtkamerscherm voor visuele informatie/korte filmpjes
 • Zorg voor digitale toegankelijkheid (denk aan eenvoudig taalgebruik, toegankelijkheid website, e-consult, inzage eigen patiëntendossier)

Scholing

Stimuleer en faciliteer deskundigheidsbevordering van alle medewerkers

 • Bied bij- en nascholing aan in effectieve communicatie en persoonsgericht werken

Samenwerking

Faciliteer en initeer samenwerking binnen en buiten de praktijk

 • Versterk onderlinge samenwerking in eigen praktijk
 • Werk samen met relevante partners in de wijk zoals andere eerstelijns zorgverleners en wijkteams
 • Werk samen met gemeente en zorgverzekeraar
Naar boven