Samen bereiken en betrekken

Om gezondheidsverschillen te verkleinen, moet de stem van álle mensen vertegenwoordigd worden in het Nederlandse zorgstelsel. Dat vereist de betrokkenheid van mensen die nu nog vaak niet gehoord of bereikt worden, zoals mensen met verschillende sociaaleconomische posities en/of een migratieachtergrond.

Wil je bijvoorbeeld beleid ontwikkelen, interventies samenstellen, voorlichtingsmaterialen maken of onderzoek doen? Het is dan belangrijk dat je niemand onbewust uitsluit. Maar hoe pak je dat aan? Pharos biedt handvatten en handelingsperspectief om duurzaam samen te werken en het bereik inclusiever te maken voor overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, patiëntenorganisaties en onderzoekers.

Situatie, feiten en cijfers

Inwoners, patiënten en cliënten worden steeds vaker betrokken bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering van onderzoek en de inrichting van zorg en ondersteuning. Maar mensen die kwetsbaar zijn door een lagere opleiding en weinig inkomen en mensen met een migratieachtergrond worden nog altijd ondervertegenwoordigd. Dit is ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking.

Uit onderzoek en praktijk weten we dat acties die geen rekening houden met verschillen tussen mensen, de gezondheidsverschillen vergroten in plaats van verkleinen. Het samenwerken met mensen met verschillende maatschappelijke posities of een migratieachtergrond is dus belangrijk om verschillen te verkleinen. Want wanneer je geen aansluiting en draagvlak vindt bij je doelgroep, slaan beleid en interventies niet aan.

Hoe werk je samen en bereik je mensen met een lagere maatschappelijke positie?

Pharos heeft op basis van kennis en ervaring vier bouwstenen ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers die werken in de zorg, welzijn of gemeente. De bouwstenen VerkennenContact leggenBetrekken en Aansluiten bieden praktische handvatten om een interventie, activiteit of beleid te ontwikkelen waarbij je iedereen bereikt en betrekt: juist ook de mensen met een lagere maatschappelijke positie of een migratieachtergrond.

Bekijk de vier bouwstenen

Om gezondheidsverschillen terug te dringen wil je de stemmen van mensen meenemen. De keuze voor de aanpak is afhankelijk van het doel. Samenwerken en aansluiting zoeken is belangrijk en afhankelijk vanuit welke instantie of organisatie je werkt. Op dit moment is er een e-learning in ontwikkeling over dit onderwerp. Bij interesse, meld je hiervoor aan bij co-creatie@pharos.nl.

Ben je er klaar voor om echt aan de slag te gaan om als (zorg)organisatie of gemeente je bereik te vergroten en samen te ontwikkelen? Informeer naar de mogelijkheden voor een in combinatie met een advies- en begeleidingstraject om je aanpak goed in te richten.

Hieronder vind je een selectie van relevante onderwerpen op het gebied van samen bereiken en betrekken.

Lokale aanpak in gemeente

Werk je wijkgericht? Denk dan aan een aanpak die goed aansluit bij sociaal economische kwetsbare wijk, zoals de ABCD-methode. Hierbij werken lokale gemeenschappen en organisaties samen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren, veerkracht op te bouwen en ongelijkheden te verminderen. Spiegelgesprekken kunnen helpen om professionals uit eerste hand kennis te laten maken met ervaringsverhalen.

Voor voorbeelden van lokale aanpakken zie het programma ‘Een rookvrij leven voor iedereen’ en o.a. de kennisbank van GezondIn

Verbetertrajecten in zorg

Werk je aan verbetertrajecten in de zorg? Begrijpelijk en persoonsgericht communiceren en samen beslissen is hiervoor erg belangrijk. Zorg voor een divers perspectief in je projectgroep, zoals ook laagopgeleide patiënten. Je kunt samen met zorgverleners en patiënten diensten verbeteren op basis van gedeelde ervaringen, of aansluiting verbeteren door de gewenste patiëntenreis uit te tekenen.

Hoe doet jouw organisatie het eigenlijk: maak je het mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden makkelijk? Verbeterpunten die uit de sneltest voor organisaties komen helpen je verder. Pak die verbeterpunten op mét bijvoorbeeld iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Handvatten nodig voor cultureel sensitief werken? Voor tips over patiëntparticipatie lees ook onze handreiking.

Participatieve onderzoeksmethodes

Werk je aan een onderzoek(svoorstel) en ben je op zoek naar onderzoeksmethodes die ook geschikt zijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Zorg voor geschikte participatieve methodes en reserveer voldoende tijd om deze uit te voeren. Een voorbeeld van een participatieve methode is Participatory Learning and Action (PLA). Deze methode gebruiken de onderzoekers in het ZonMw-project over chronische stress en lage SES.

Andere voorbeelden zijn photovoice en focusgroepgesprekken. De leefplekmeter is een instrument dat je kunt inzetten om samen met inwoners de leefomgeving in kaart te brengen.

Zie ook de infosheet over inclusief onderzoek.

Materialen ontwikkelen en testen

Wil je weten of je voorlichtings- en communicatiematerialen of eHealthtoepassingen voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn? Het aansluiten, testen en co-creëren van deze materialen met de gebruikers is cruciaal. Zo zijn de materialen te gebruiken en begrijpen voor iedereen.

Taalambassadeurs helpen met testen en weten uit eigen ervaring hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Lees meer over eenvoudig voorlichtingsmateriaal of bekijk het verhaal van ex-laaggeletterden.

Ook kun je meer lezen over het traject begrijpelijke zorgcommunicatie en hoe je het testen van voorlichtingsmateriaal aanpakt.

Sleutelpersonen gezondheid statushouders

Wil je het beleid en diensten goed laten aansluiten bij hun behoeften? En zoek je naar een manier om met hen in gesprek te komen? Wij hebben een grote groep statushouders getraind tot ‘sleutelpersoon gezondheid statushouders’. De sleutelpersonen kunnen adviseren over beleid, verbinding leggen en individuen bijstaan. Bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek over invulling van GALA/SPUK en de handreiking samenwerken met sleutelpersonen in de gemeente. Bekijk wie de sleutelpersonen bij jou in de buurt zijn op de kaart.

Video: Inwoners vertellen zelf wat ze nodig hebben om actief mee te kunnen doen

Wat doet Pharos?

We verzamelen, ontwikkelen en delen kennis in samenwerking met de mensen om wie het gaat. We werken direct samen en ook met organisaties die hen vertegenwoordigen. Voorbeelden van zulke organisaties zijn Stichting ABC, LSA Bewoners, migranten- en zelforganisaties, patiënten- en cliëntenorganisaties en migranten- en vluchtelingenorganisaties. Daarnaast werken we samen met onder andere lokale en landelijke overheden, universiteiten, hogescholen en mbo’s, kenniscentra, GGD’s, organisaties en professionals in zorg en welzijn en koepels & brancheorganisaties.

We combineren kennis uit de wetenschap met ervaringen uit de praktijk van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, een lagere maatschappelijke positie en/of een migratieachtergrond en van professionals. We ontwikkelen samen methodenpublicatiesfactsheets en (eenvoudig) voorlichtingsmateriaal: handelingsperspectief voor zorgprofessionals en beleidsmakers.

We inspireren professionals en beleidsmakers met goede voorbeelden uit de praktijk. De lessen die uit de voorbeelden naar voren komen, kunnen zij in hun dagelijks werk meenemen. We maken ons hard voor inclusief onderzoek: het samenwerken met mensen met een lagere opleiding en een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek.

We zetten ons ervoor in dat grootschalige dataverzameling representatief is voor de hele bevolking. Dat doen we door onderzoek voor, door en met inwoners te stimuleren waar ook mensen in kwetsbare situaties aan meedoen.

Meer informatie

Infosheet Inclusief Onderzoek

Bekijk de infosheet ‘Inclusief Onderzoek’

Pharos zet zich in voor mensen met gezondheidsachterstanden. Mensen in sociaal kwetsbare situaties (door armoede, moeite met lezen en schrijven, slechte woonomstandigheden, migratieachtergrond, etc.) hebben een grotere kans op gezondheidsachterstanden. In onderzoek worden deze mensen vaak niet meegenomen; ze worden vaak ‘moeilijk bereikbaar’ genoemd. Als respondent vallen zij af omdat ze niet aan inclusiecriteria voldoen, bijvoorbeeld wanneer ze onvoldoende Nederlands kunnen lezen of schrijven of meerdere (chronische) ziekten hebben.

Eenvoudige en begrijpelijke onderzoeksformulieren: patiëntinformatieformulier (PIF) en toestemmingsformulier (IC)

Formulieren die gebruikt worden, om mensen uit te nodigen om mee te doen aan onderzoek, zijn vaak te ingewikkeld. Patiënten begrijpen ze niet en besluiten niet mee te doen. Begrijpelijke en eenvoudige formulieren zijn belangrijk zodat iedere patiënt mee kan doen. Patiëntinformatieformulier (PIF) en Toestemmingsformulier (IC).

GezondIn

Het Stimuleringsprogramma GezondIn (Pharos en Platform31) werkt samen met 155 gemeenten aan de aanpak van gezondheidsachterstanden van inwoners met een lagere sociaal economische status en/of een migratieachtergrond.

Relevante kennisdossiers GezondIn

Over Pharos

Benieuwd naar meer informatie over Pharos?

Missie en visie Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma’s De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Medewerkers Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Werken bij Pharos Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Inwoners in de hoofdrol

Praktische handvatten om inwoners met een lage SES te bereiken en betrekken bij gezondheidsbeleid en uitvoering

Meer publicaties

Incompany training / 2 dagdelen

Bereiken en betrekken van bewoners met een lage SES

Je krijgt kennis en handvatten voor het betrekken van bewoners met lage SES. Hoe je dat eigenlijk en waar begin je? Na deze training ben je beter in staat om in je eigen gemeente aan de slag te gaan.

Meer trainingen

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk je bij de gemeente? Ben je beleidsmedewerker, eerstelijns of tweedelijns zorgverlener of werkzaam bij een zorg-gerelateerde organisatie? En kun je praktische handvatten gebruiken om samen te werken met mensen met verschillende maatschappelijke posities of migratieachtergrond?

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief als je bijvoorbeeld wilt weten hoe je:

  • bereiken en betrekken benadert vanuit gelijkwaardigheid
  • in je projectplan al rekening houdt met samenwerken en inclusief bereik
  • samen interventies, beleid, activiteiten of kennis ontwikkelt (co-creëert) om gezondheidsverschillen tegen te gaan
  • met ervaringskennis, -deskundigen en sleutelpersonen samenwerkt

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts
Naar boven