Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Dementie

Adequate signalering, ondersteuning en zorg voor dementerende laagopgeleide en migranten ouderen

Het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland stijgt de aankomende jaren sneller dan het aantal autochtone ouderen dementie. Dit komt onder andere door verhoogde riscofactoren zoals hart- en vaatziektes en diabetes.Op dit moment hebben in Nederlander meer dan 235.000 mensen Alzheimer, waarvan ruim 13.750 met een migrantenachtergrond. In 2020 zijn de cijfers gestegen tot 292.000 waarvan 30.750 dementerenden met een migrantenachtergrond. In 2030 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland (Toekomstverkenning voor de Volksgezondheid, juni 2014). Wereldwijd wordt er momenteel een inhaalslag gedaan in onderzoek naar dementie om medicatie en kennis, zowel preventief als curatief,  te ontwikkelen. Maar onderzoekers houden nog onvoldoende rekening met migranten en multimorbiditeit die bij laagopgeleiden veel voorkomt. Daarbij wordt dementie door migranten nog weinig herkend en er rust een taboe op het bespreken ervan. Formele hulp wordt daardoor (te) laat ingeschakeld. 

Wat doet Pharos?

  • Vroegtijdig signaleren dementie
    Met het programma Ouderen en gezondheid stimuleert Pharos dat formele en informele zorgverleners in staat zijn om dementie bij laagopgeleide en migranten ouderen vroegtijdig te signaleren. En hen vervolgens passende informatie, zorg en begeleiding te bieden. De zorgketens kunnen migranten gemakkelijker bereiken als zij over materiaal beschikken dat op elkaar is afgestemd. Pharos ontwikkelt samen met Alzheimer Nederland en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik een project rondom vroegsignalering bij migranten met dementie voor de dementieketenzorg.
  • Laagopgeleiden en migranten betrekken bij onderzoek
    Pharos stimuleert dat onderzoekers laagopgeleiden en migranten meenemen in hun onderzoek zodat de opbrengsten ook voor deze groepen benut kunnen worden. De overheid investeert in het Deltaplan Dementie de komende jaren fors in wetenschappelijk onderzoek naar dementie en in extra maatregelen om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren. Pharos fungeert als schakel tussen wetenschap en praktijk door enerzijds aandacht te vragen voor deelname van migranten en laagopgeleiden aan wetenschappelijk onderzoek. En anderzijds door wetenschappelijke bevindingen te vertalen naar de praktijk van deze groep mensen. Met recent beleid wil de overheid extra investeren in zorg en ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en wensen van mensen met dementie. Het programma 'Ouderen en gezondheid' levert een bijdrage aan dit beleid door middel van het verbeteren van deze aansluiting voor de groep laag opgeleide ouderen en migrantenouderen.

  • Factheet Dementie
  • Help, dement! Praten over gezondheidszorg (Good practice)

Project 'Goede zorg voor patiënten met dementie en hun naasten'