Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Asielzoekers en vluchtelingen

Voor asielzoekers die mogen blijven is behoud van de gezondheid een voorwaarde voor succesvolle participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Voor asielzoekers die worden uitgewezen is dit een voorwaarde voor duurzame terugkeer.

Psychische klachten en chronische ziekten

Asielzoekers en vluchtelingen hebben relatief veel gezondheidsproblemen. Denk aan psychische klachten en chronische ziekten. Deze problematiek speelt al vanaf de aankomst in Nederland. De gezondheidsproblemen kunnen versterken en verminderen in de specifieke situatie waarin ze zich bevinden. Zo hebben asielzoekers te maken met een grote mate van onzekerheid over het wel of niet krijgen van een verblijfsstatus. Gezondheidsproblemen onder asielzoekers houden vaak verband met deze onzekerheid. Maar ook met het vluchtverhaal, de geweldservaringen van velen en de ‘wachttijd’ in het asielzoekerscentrum.

Opbouwen nieuw leven

Op het moment dat asielzoekers een verblijfsstatus krijgen, valt een groot deel van de onzekerheid weg. Ze kunnen gaan denken aan het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Degenen zonder verblijfsstatus komen in het terugkeertraject terecht en moeten zich oriënteren op een toekomst in het herkomstland. Weer anderen verkiezen een leven in de illegaliteit boven terugkeer. In alle gevallen geldt dat gezondheid en veerkracht een rol spelen in het besluitvormingsproces en in de begeleiding die professionals bieden.

Inburgering

Factsheet Gezondheidsbevordering van Vluchtelingen in gemeenten

Nederland begon in 1996 met een landelijk inburgeringsbeleid; nieuwkomers met een uitkering werden verplicht een inburgercursus te volgen. Twee jaar later, met de Wet inburgering Nieuwkomers (Win), gold de verplichting voor alle nieuwkomers, dus ook voor vluchtelingen. Het ging toen nog om een inspanningsverplichting. Het doel ervan was dat nieuwkomers een redelijk niveau van zelfredzaamheid zouden bereiken. De inburgercursus bestond uit een taalcursus, een oriëntatie traject en maatschappelijke begeleiding.
In 2007 ging de knop om en eiste men van de vluchteling dat  deze de inburgercursus met goed gevolg doorliep (resultaatsverplichting). Daarnaast werden financiële en verblijfsrechtelijke sancties ingesteld bij het niet behalen van de cursus, en werden ook oudkomers (migranten die zich eerder al in Nederland vestigden) inburgerplichtig. De Wet Inburgering (WI) legde de verantwoordelijkheid voor het behalen van de inburgering bij de migrant met als gevolg lege klaslokalen. De overheid reageerde met het Deltaplan Inburgering; middels duale trajecten (taalcursus niveau A2 en oriëntatie op de arbeidsmarkt) wordt de nieuwkomer gestimuleerd om zich snel te integreren. Belangrijk daarnaast was dat de nieuwkomer verantwoordelijk gesteld werd voor aanmelding en financiering van de cursus – bij het behalen ervan binnen de gestelde periode kan men het bedrag terugkrijgen.
Zeer recentelijk (november 2014) is door de regering een voorstel gelanceerd om de sancties bij het niet volgen of (op tijd) behalen van de inburgeringscursus ook voor vluchtelingen drastisch aan te scherpen. 

Gezondheid, zorg en preventie

Het programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen zet kennis in voor het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van (preventieve) zorg voor asielzoekers en vluchtelingen. Zij adviseert professionals en organisaties betrokken bij deze groepen en ontwikkelt kennisproducten die bruikbaar zijn in de praktijk.

Project uitgelicht